در باره زبان و زبان شناسی

فرحزاد، فرزانه

دانشیار گروه آموزشی
  • دیپلم ریاضی
  • کارشناس زبان انگلیسی، مدرسه عالی ترجمه سابق، 1355
  • کارشناس ارشد زبان انگلیسی، دانشگاه شهید بهشتی، 1358
  • دکتری آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه علامه طباطبایی، 1378
فعالیتهای پژوهشی
مقاله های فارسی: 
"زبان شناسی و ترجمه"/ مجله بخارا، شماره 63، مهر و آبان 1386.
" نقد ترجمه"/ مجله مترجم، شماره 45، بهار و تابستان 1386.
" ترجمه آثار تصوف از دیدگاه شرق شناسی"(مجموعه مقالات اولین کنفرانس زبانشناسی)/ انجمن زبان شناسی ایران، بهار 1384.
" نظریه نایدا"/ فصلنامه انجمن زبان شناسی ایران، سال اول، شماره اول، 1384.
" متن های دورگه"/ فصلنامه مطالعات ترجمه ، سال دوم، شماره ششم، 1383.
" مکتب لایپزیک"/ فصلنامه زبان و ادب، شماره بیستم، سال هفتم ، تابستان 1383.
"بینامتنیت در ترجمه"/ مجموعه مقالات ششمین کنفرانس زبان شناسی، بهمن 1383.
" مطالعات ترجمه در پنجاه سال اخیر"(مجموعه مقالات دو هم اندیشی ترجمه شناسی)/ انجمن زبان شناسی ایران، تهران: یلدا قلم، زمستان 1383.
" چارچوبی نظری برای نقد ترجمه"/ فصلنامه مطالعات ترجمه، سال اول، شماره سوم ، 1382.
" سنجش یادگیری در کلاس های ترجمه"( مجموعه مقالات دومین کنفرانس زبان شناسی)/ تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
"مجموعه مقالات دومین کنفرانس ترجمه"/ تبریز: دانشگاه تبریز، 1374.
" برابریابی دستوری"( مجموعه مقالات اولین کنفرانس ترجمه)/ تبریز: دانشگاه تبریز: 1369.
" افعال سببی در کتاب های دبیرستانی"/ مجله رشد، آموزش زبان انگلیسی، وزارت آموزش و پرورش، تهران: 1365.
"جند نکته عملی در کار ترجمه"(مجموعه مقالات اولین کنفرانس ترجمه)/ تهران: جهاد دانشگاهی دانشگاه علامه طباطبایی، 1364.
بررسی، نقد، تصحیح و ویرایش علمی کتب: 
ویرایش ترجمه متون ساده، نوشته دکتر نیلی پور، تهران: دانشگاه پیام نور، 1374
مقاله های خارجی: 
Fitzgerald’s Khayyam: Strategies of Appropriation” " / مجله تخصصی ترجمه شناسی.
“ Perspectives: Studies in Translatology “/ دانشگاه کپنهاک(در دست چاپ).
“ (Mis)Representation of Sufism Through Translation “/ در کتاب “ Translation ‘ translating ‘ india and beyond Culture” ،انتشارات John Benjamins ، ، هلند(در دست چاپ)
Translation as an Intertextual Practice “/ مجله Persoectives: Studies in Translatology(مجلد 16، شماره 3و 4، 2008)
Tranlation Criticism: A CDA Approach / فصلنامه مطالعات ترجمه، سال ششم، شماره بیست و چهارم، زمستان 1387
“Meaning in Translation”/ فصلنامه مطالعات ترجمه ، سال دوم ، شماره 7و 8 ، 1383.
“ Text Difficulty in a Translator Training Program “ / فصلنامه مطالعات ترجمه ، سال اول ، شماره اول 1382.
“ Translation and Manipulation “/ مجله تخصصی ترجمه شناسی، دانشگاه کپنهاک، شماره چهارم، 2003 میلادی.
“ Plurality in Translation”/ مجله تخصصی Eric ، چاپ واشنگتن ( همچنین در مجموعه مقالات سومین کنفرانس ترجمه)، تبریز: دانشگاه تبریز، 1378.
"A Gstalt Approach to pulation,perspection:Studies in translatology "/ مجله تخصصی ترجمه شناسی، شماره دوم، مجله ششم، 1998
Translation Ability and Foreign Language Proficiency / مجله تخصصی ترجمه Translatio، شماره چهارم،مجلد XVII ، فدراسیون بین المللی مترجمان یونسکو ، 1998.
Translation Ability and Foreign Language Proficiency:Studies in Translatology / مجله تخصصی ترجمه شناسی، شماره دوم، مجلد پنجم، 1997
“ Testing Achievement in Translation Classes ”(مقالات برگزیده کنفرانس ترجمه، دانشگاه کپنهاک، انتشارات John Benjamin، هلند، 1371.
مقالات ترجمه شده از زبانهای خارجی: 
" زنان، انجیل و ایدئولوژی ها"/ لوئیس فون فلوتو، مجله زیبا شناخت، معاونت هنری وزارت ارشاد، شماره 13، 1385.
" هنر و جهانی شدن، نظری در باره هنر و موفقیت"/ اثر لوجن، مجموعه مقالات همایش هنر و جهانی شدن وزارت ارشاد، 1383( دردست چاپ)
"هنر مقدس: پیدایش مسجد به عنوان مکان مقدس در اسلام"/ اثر دوکرات، مجموعه مقالات همایش هنر و جهانی شدن، وزارت ارشاد، 1383(در دست چاپ)
"معماری و شهر سازی مدرن در فرآیند جهانی شدن"/ اثر چروونایا، مجموعه مقالات همایش هنر و جهانی شدن، وزارت ارشاد، 1383( در دست چاپ)
" سلطه فرهنگی و ایدئولوژیک ایالات متحده"/ اثر ایگناسیورامونه، مجموعه مقالات همایش هنر و جهانی شدن، وزارت ارشاد، 1383( در دست چاپ)
" این کافی نیست"/اثر فوکساس، مجموعه مقالات همایش هنر و جهانی شدن، وزارت ارشاد، 1383(در دست چاپ)
" جهانی شدن هنر و فن آوری"/ اثر الختیم، ، مجموعه مقالات همایش هنر و جهانی شدن، وزارت ارشاد، 1383(در دست چاپ)
" هنر و جهانی شدن "/ اثر بکاری، مجموعه مقالات همایش هنر و جهانی شدن، وزارت ارشاد، 1383(در دست چاپ)
" جهانی شدن و فرهنگ"/ اثر یاسا یلامان، مجموعه مقالات همایش هنر و جهانی شدن، وزارت ارشاد، 1383(در دست چاپ)
" ترجمه و فرهنگ"(انگلیسی- فارسی)/ تهران: نشر دانش ، 1372.
" بیش از ده مقاله در حوزه ادبیات در کیهان فرهنگی 72-1369 و اطلاعات علمی، ...( انگلیسی- فارسی)
کتب تألیفی: 
مجموعه مقالات دو هم اندیشی ترجمه شناسی/ تهران: یلدا قلم، 1384
ترجمه پیشرفته(یک)/ دانشگاه پیام نور، 75-1374.
نخستین درس های ترجمه/ تهران: مرکز نشر دانشگاهی، 82-1369.
ESP for students of Humanities / تهران: مرکز نشر دانشگاهی، 1363.
کتب ترجمه شده: 
" نویسندگی برای رادیو ، تلویزیون و رسانه های جدید"(انگلیسی به فارسی)/ واحد تحقیقات صدا و سیما(در دست چاپ)
" فرهنگ توصیفی مطالعات ترجمه"/ شاتلورت و کاوی ،تهران: یلدا قلم، 1385.
" فصلنامه پژوهش زنان"/ مرکز مطالعات و تحقیقات زنان، دانشگاه تهران ، 1383.
"دستباف های روستایی و عشایری ورامین"( فارسی- انگلیسی)/ پرویز تناولی، تهران : 1380.
" تاریخ گرافیک ایران"(فارسی- انگلیسی)/ ترجمه مشترک؛ انجمن طراحان ایران، 1380.
" دریچه سبز"/ محمد کوچک پور، تهران: هنر سرای گویا، 1380.
" سوانح پیشگیری و امداد( مجموعه مقاله)/ فرانسیس دوسوزا، مرکز تحقیقات ساختمان ، 1368.

+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم دی ۱۳۹۰ساعت ۰:۲۵ قبل از ظهر  توسط زبانشناس(منصور فتح الهی)  |